Bilder Haltestellen:

A   A1 A2
B   B1 B2
C   C1 C2
D   D4 D2
F   F1 F2
G   G1 G2
H   H3 H2
I   I1 I2
K   K1 K2